Tạo website trên VPS nginx Easyengine

Chúng ta sẽ tạo nhanh một website Wordprees trên VPS qua và câu lệnh ssh. Cụ thể ở dây là vps lunix cài Ubuntu 19 và Easyengine Nginx.

Lệnh tạo website

Điều kiện:

  1. Domain đã trỏ về VPS
  2. Cài Easyengine Nginx trên VPS

Câu lệnh ưa thích của mình:

ee site create domain.com –type=wp –cache –admin-email=domain.com@gmail.com –admin-user=tendangnhap –admin-pass=matkhau –ssl=le

Giải thích một chút tùy chọn và bạn sẽ thay thế chúng theo của bạn:

domain.com | tên miền của bạn

–type=wp | cài wp tự động

–cache | cài cache cho wp, ở đây là Redis cache (mặc định), nginx Fastcgi cache có chọn sau trong Nginx Settings

–admin-email=domain.com@gmail.com | địa chỉ email của admin wp

–admin-user=tendangnhap | tên đăng nhập vào wp

–admin-pass=matkhau | mật khẩu đăng nhập vào wp

–ssl=le | tạo ssl miễn phí với Letsencrypt

Khi tạo website wp thành công, sẽ có thông tin tương tự như sau:

+——————–+———————————-+
| Site | https://datvnn.com |
+——————–+———————————-+
| Site Root | ***** |
+——————–+———————————-+
| Site Title | datvnn.com |
+——————–+———————————-+
| WordPress Username | *********** |
+——————–+———————————-+
| WordPress Password | ***** |
+——————–+———————————-+
| DB Host | ***** |
+——————–+———————————-+
| DB Name | ***** |
+——————–+———————————-+
| DB User | ***** |
+——————–+———————————-+
| DB Password | ***** |
+——————–+———————————-+
| E-Mail | ***** |
+——————–+———————————-+
| SSL | Enabled |
+——————–+———————————-+
| Cache | Enabled |
+——————–+———————————-+

Để xem lại thông tin trên, sử dụng lệnh:

ee site info domain.com

GET THE BEST APPS IN YOUR INBOX

Don't worry we don't spam

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0