Hướng dẫn cài Discourse

Để cài đặt diễn đàn Discourse, hệ thống yêu cầu cần có
Hệ điều hành Linux 64bit tương thích với Docker,
– Tối thiểu 1GB RAM và 10GB dung lượng ổ đĩa. Một số nhà cung cấp VPS được khuyên dùng: Vultr, Digital Ocean và Linode…
– Sử dụng SMTP Server để Discourse hoạt động ổn định. (ví dụ: https://www.sparkpost.com/) SMTP Server dùng để gửi email thông báo khi có bài viết mới, khi user subscribe, có update mới…

Cài đặt diễn đàn Discourse

Lưu ý: Discourse thích hợp chạy trên một server riêng, vì thế coi như bạn đang cài trên một server mới và sẽ tiến hành từng bước. Bạn có muốn chạy web wordpress // với discourse chung trên server này thì cũng nên cài Discourse trước.

Xem bài hướng dẫn cài đặt Discourse + WordPress

Bước 1: Cài đặt Docker

1. Cài đặt Git

Đối với CentOS:

yum -y install wget git

Đối với Ubuntu

apt-get update
apt-get install git

2. Cài đặt, khởi động và thiết lập Docker khởi động cùng hệ thống

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
systemctl start docker
systemctl enable docker

Kiểm tra trạng thái Docker

systemctl status docker

Kết quả thành công:

● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2019-10-24 06:50:55 UTC; 2 weeks 0 days ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 26246 (dockerd)
  Tasks: 59
  Memory: 99.7M
  CGroup: /system.slice/docker.service
      ├─26246 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
      ├─26540 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 443 -container-ip 172.19.0.3 -container-port 443
      └─26555 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 80 -container-ip 172.19.0.3 -container-port 80

Bước 2: Cài đặt Discourse

Tạo và lưu mã nguồn tại thư mục /var/discourse:

mkdir /var/discourse
git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git /var/discourse

Cài đặt Discourse

Lưu ý: Đối với hệ thống 2GB RAM trở xuống và không có Swap, Discourse sẽ tự tạo 2GB swap để đảm bảo hoạt động.

cd /var/discourse
./discourse-setup

Cung cấp các thông tin cần thiết:

Nếu bạn sử dung dịch vụ của https://www.sparkpost.com/, xem trong phần SMTP Setting

Hostname for your Discourse? [discourse.example.com]: datvnn.com
Email address for admin account(s)? [me@example.com,you@example.com]: support@datvnn.com
SMTP server address? [smtp.example.com]: smtp.sparkpostmail.com
SMTP port [587]: 587
SMTP user name? [user@example.com]: /*tên đăng nhập smpt*/
SMTP password? []: /* pass hoặc API */
Let’s Encrypt account email? (ENTER to skip) [me@example.com]: /*email xác thực ssl */

Sau đó quá trình sẽ tự động tạo file cấu hình app.yml.

Bạn có thể thay đổi thông tin, chỉnh sửa file cấu hình: /var/discourse/containers/app.yml.

Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cấu hình lại hệ thống:

cd /var/discourse
./launcher rebuild app

Rất mong nhận được đánh giá từ bác

Để lại lời nhắn

DATVNN.COM
Logo
So sánh sản phẩm
 • Tổng (0)
So sánh
0
Giỏ hàng